Erfenis zonder testament

Erfenis

De meeste erflaters hebben geen testament, dus de erfopvolging is automatisch van toepassing. Wat is rechtsopvolging zonder testament? Anders dan bij erfopvolging met testament heeft de erflater zonder testament geen invloed op de verdeling van zijn of haar erfenis. In het volgende artikel wordt uitgelegd wat de wettelijke erfopvolging is en hoe de erfopvolging zonder testament wordt geregeld met een echtgenoot. Welke regels kent het erfrecht tussen broers en zussen?

Rechtspositie bij erfopvolging zonder testament

Het Burgerlijk Wetboek bestaat in totaal uit verschillende boeken, waarvan ook regels handelen over erfrecht. Het erfrecht van de BGB bevat tal van wet- en regelgeving en is onderverdeeld in negen secties en vele paragrafen, titels en ondertitels.

Het erfrecht van het Burgerlijk Wetboek regelt daarom de wet hoe de eigen bezittingen en rechten die kunnen worden verkocht na het overlijden in de gemeenschap van erfgenamen worden verdeeld. De individuele wetten voor erfrecht in de BGB omvatten het recht om erfgenamen aan te wijzen, een erfenis te aanvaarden en een erfenis te weigeren. Het bevat ook de regels over de erfopvolging, die plaatsvindt bij het ontbreken van een testament of een erfovereenkomst.

Als er geen familieleden zijn of als de erfenis wordt afgewezen door alle personen in de gemeenschap van erfgenamen, erft de Belastingdienst. Successie hangt af van de mate van verwantschap met de overledene. Echtgenoten en levenspartners hebben een bijzonder statuut en hebben het recht om te erven, tenzij ze bij testament zijn uitgesloten van de erfenis.

Wat is rechtsopvolging zonder testament?

Als de overledene geen testament of testamentaire beschikking heeft achtergelaten, is de wettelijke erfopvolging automatisch van toepassing. Wie erft wat zonder testament? Wettelijke erfopvolging is bedoeld om ervoor te zorgen dat er ondanks het ontbreken van een testament toch een erfgenaam of erfgenamen is. Maar hoe wordt er bij een erfopvolging zonder testament rekening gehouden met de erfgenamen? Het wettelijke erfrecht dat de nabestaanden uiteindelijk hebben, hangt af van de rangorde, waarbij de erfgenamen zijn onderverdeeld in orden:

 • Erfgenamen eerste klasse: kinderen en kleinkinderen van de overledene.
 • Erfgenamen van de tweede orde: ouders, broers en zussen, neven en nichten van de overledene. Gescheiden ouders zijn ook erfgenamen van de tweede orde.
 • Erfgenamen van de derde orde: grootouders, ooms, tantes, neven en nichten van de overledene.

In het geval van een erfenis zonder testament, sluiten erfgenamen van de vorige bestelling erfgenamen van een volgende bestelling uit. Aan de andere kant zijn schoonouders of schoonzussen en echtgenoten geen familieleden. Bij wettelijke erfopvolging zonder testament heeft de echtgenoot echter een wettelijk echtelijk erfrecht. Het principe van achtereenvolgende vertegenwoordiging zonder testament

Volgens het volgordesysteem hebben de nabestaanden van de overledene het recht om te erven, waarbij het vertegenwoordigingsprincipe het erfrecht van de individuele erfgenamen binnen de volgorde van erfopvolging bepaalt. De vertegenwoordiger van een orde sluit dus de andere erfgenamen van dezelfde orde uit. Bij erfopvolging zonder testament betekent dit concreet het volgende:

 • Echtgenoten en kinderen erven eerst.
 • Als de erflater niet getrouwd is, erven alleen de kinderen.
 • Als een kind is overleden, erven hun kinderen (kleinkinderen van de overledene). • Als de overledene geen kinderen of echtgeno(o)t(e) heeft, erven zijn ouders.
 • Als de ouders al overleden zijn, erven de broers en zussen van de overledene.
 • Als de broers en zussen ook zijn overleden, erven nichten en neven.
 • Heeft de overledene geen broers of zussen en dus ook geen neven of nichten, dan erven de grootouders.
 • Als de grootouders zijn overleden, erven de tantes of ooms.
 • Zijn alle tantes en ooms al overleden, dan krijgen neven en nichten de erfenis.
 • Als neven en nichten ook overlijden, erven oudooms en tantes.
 • Als er volgens de wet geen erfgenamen zijn zonder testament of een testament met een andere begunstigde, erft de staat.

Erfgenamen zonder testament – ​​het proces

Wat zijn de rechten van erfgenamen zonder testament en wat is de procedure? In het geval van een erfenis moet de gemeenschap van erfgenamen contact opnemen met de erfrechtbank. De erfrechtbank is verantwoordelijk voor alle zaken en vragen op het gebied van erfrecht en erfrecht zonder testament. De erfrechtbank is een afdeling van de bevoegde rechtbank en is verantwoordelijk voor de afgifte van de verklaring van erfrecht. Als er geen testament is, verduidelijkt de erfrechtbank de rechtsopvolging. Ter illustratie en uitleg van de erfopvolging vindt u hieronder enkele concrete voorbeelden van erfopvolging met erfgenamen van de eerste, tweede en derde orde. vertegenwoordigt en gebruikt. In dit kader heeft hij het recht om banktegoeden vrij te geven, bijvoorbeeld om begrafeniskosten te betalen.

Meer informatie

Iedere goede advocaat erfrecht kan je van meer informatie voorzien over deze materie.

Erfenis zonder testament
Schuiven naar boven